Wednesday, January 3, 2018

                                   இள நிலை காதல் 

கடல் அலைகள் கரைக்கு சொன்ன ரகசியம் என்ன
பௌர்ணமிகள் பிறைக்கு சொன்ன ரகசியம் என்ன


அலைமோதும் எண்ணங்கள் மூச்சு முட்ட
கண் காண இடம் தனிலே கனவு நிற்க
இதழ்கள் பிளந்து கதைகள் பேசி
நிலவின் மடியில் இரவு முழுதும்
விதியாய் விடையாய் விழியன் துளியில் நீயும் நானும் !

                                                                                        (கடல் அலைகள் .....)

சாரல் மழையை வேர்கள் பருக
சேரும் பொழுதில் உயிர்கள் உருக
புவியின் விளிம்பு இதுவென கொண்டு
மரிக்கும் நொடியை மதியால் வென்று

நிலையாய் நினைவாய் கவிதை வரியாய் தொடரும் உறவு

                                                                                            (கடல் அலைகள் ...)

Saturday, September 16, 2017

கனவு களைவோம் காதல் வளற்போம்


நீங்கள் விடை பெறும் போது துளிர்க்கும் கண்ணீர் நிறுத்தி
நான் பிரியும் போது அரும்பும் ஏக்கம் கலைத்து
பிரிவின் ஆணவத்தைஅடக்குவோம்!

நீங்கள் கொடுத்த பேனா தொலயும் போதும்
நான் கொடுத்த கடிதம் கிழியும் போதும்
கிழிவதும் தொலைவதும் வெறும் பொருளென தெளிவோம்!

உங்கள் பேச்சில் நான் மயங்கும் போதும்
என் சிரிப்பில் நீங்கள் உருகும் போதும்
நீள்வது காதல் அல்ல வெறும் நேரம் தான் என உணர்வோம்!

உங்களுக்கு பிடித்த புடவை நான் அணிவது
எனக்கு பிடித்த சட்டை நீங்கள் அணிவது
அன்பின் எழுமை அன்றி முட்டாள்தணத்தின் முழுமை என புரிவோம்!


உங்கள் பார்வையால் ஏற்படும் கிளர்ச்சியும்
என் வெட்கத்தால் துளிர்க்கும் சிலிர்பும்
காதல் வேதங்கள் இன்றி வெறும்தேக தாகங்கள் என தெளிவோம்!


Wednesday, December 14, 2011

Men, Women, Culture, Moms in law and more!

This is about the Generation of girls who were born in late 70's or early 80's....
who were born like any other innocent kids..unaware of the terrible things that were in store for them...

These are the unfortunate lots that are caught between the NextGen of women who wish to be indepedant, decisive, broad minded, rational and the PrevGen who are dependent(and find a pleasure in doing so), indecisive, irrational and so on and so forth.

How do we women make the world realise that there is no written PROTOCOL with a clause , that it is demeaning for a man to cook, clean, wash or serve while his wife is doing nothing. Come on guys, women have been doing it for eons now. She was never ashamed of it at any point in time.

It just requires some common sense to reliase that a woman's body doesn't secrete any exclusive hormone like estrogen that would drive her to the kitchen straight from her mother's womb. Or there is no programming done in her cells that makes her a better person to do all the house hold chores...It just requires some multi tasking skills and most importantly common sense.....Why don't people realize that It's just the conditioning which matters....be it a man or woman and why are we so adamant in not admitting it.....


Why should a woman cook: culture
why should a woman clean:culture
Why should a woman wear something around her neck to prove that she actually loves her husband :Culture
Why should a woman wear something on her toes: Culture
Why should a woman wake up early in the morning(Though there is no rocket launching assigment on the agenda): Culture
why should a woman change diapers:culture...
Why should a woman take CUE from every action of her husband, worse her inlaws: culture...
etc., etc, etc., etc.,

Come on people..high time we stop using that useless term called CULTURE, that serves no purpose other than covering up absolutely illogical things like the few mentioned above.
why is the prev gen, current gen, next gen.. of men so reluctant to walk out of the comfort zones to stop exploiting the strongly cultivated gender bias in our society.

A man who completely points to these dirty practices and remains dormant is excusable.
A man who is sensible enough to realize stuff, walk out of the established comfort zone,and finds no shame in cooking while his wife is actually watching television is NOTHING but NORMAL.

But the man who is caught between these two, and is shamelessly proud while saying " I cut a carrot in the kitchen , I packed the lunch, I boiled the water, I washed a spoon, I vaccum cleaned the sofa..I put the dishes in the dish washer..What more can a wife expect ? " are the most dangerous ones.

Boss...Pls realize that you are not doing her any favour and there is no reason for blowing your own trumpet.There is no woman who blows her own trumpet for doing all that on top of managing work, contribute to the family, has the same sick boss that you have in your work place, has the same work pressure, has the same urge to enjoy a weekend, has the same deadlines, has the same requirements of grooming herself ,also has additional requirements of taking care of your parents, siblings..... and does she keep grumbling "what more can a husband expect ?"

She feels or is forced to feel that she is just being normal by doing all these, and that's the same way you are also supposed to feel. Not feel as if you have just finished a rocket launch.

To all those "cultured" people/most importaly men...If we start pointing to the word culture for every other thing you are..None of you can wear your pants...meaning indian men always wore dhoties and that is our culture so to say...

To all those so called literate men, Its time you walk out of your mothers's nest, and welcome the nxt gen of women as she is and start accepting the fact that there is no rule book defined, exclusively for women.

To all those mom in laws/moms who have made your sons the spoilt brats despite all their education...Good Bye! Your value systems have become obsolete long time back.

Amen. No offense meant!

Friday, February 18, 2011

To that Eternal feeling called "Love"

you have transcended boundaries
you have destroyed countries!

you have crossed barriers
you have made warriors!

you have written history
you have created mystery!

you have worded silence
you have tamed violence!

you have sculpted civilization
you have redefined evolution

you make the blind dream
you make the silent scream!

you make the wise stupid
you make the bland cupid!

you make the nights bright
you make the rainbow white!

you make the coward brave
you make the intelligent naive!

you make solitude meaningful
you make the moon colorful!

you make the sun shine
you make lives entwine!

…....Celebrate Valentine!!

Thursday, January 20, 2011

Niramagum Vanavil

Niramatra vanavil....a typical oxymoron...All right...

But a title good enough to draw the attention of an avid book reader....and yes that's me..

The moment the title caught my sight amongst a number of others, in a book fair, I wanted to explore it further which I did. The author's name ensured that my purse would fall short some money shortly. I decided to buy the book written by Sujatha.

The synapsis of the book, almost reflected the state of my mind. A confused soul, a depressed mind, hopeless future and much more that can define the negativity of a person.

In the hope of finding some solace, I bought the book. Started reading it. It was not all that great when I started reading simply because the family in the book belonged to a particular community that I dislike for more than one reason.

Yet as a reader, one is supposed to look at the richness of the content and thoughts without any biases. So, I went on to read it. As I flipped a few more pages I all of a sudden realised that I had already started liking the book.The flow was clear, with right dosage of simple but rarely comprehended truths of life sprinkled beautifully alongside the story. It spoke of a man who loses his loved ones in a tragedy at which point the world becomes dark. The struggle he goes through to over come the sudden shock, the instinctive suicidal thoughts that engulfs his life. His failed attempts on killing himself , so on and so forth. At one point, he starts falls for anything and everything hoping to find a solution to his loneliness.

Realisation dawns, he sees a streak of light in the form of a destitue child abanded by her parents. Enudan serndhu vanavillum niramagiradhu!!

The book simply goes on to say "Every soul has a reason to live, come what may"..... and here I am.....living happily writing a blog!

The 170 ruppees I spent was worth it!! I flip the last page of the book with a smile of satisifaction! And what a post to start the new year with ? ;-)

Tuesday, November 23, 2010

In my heart I know that I will see you againTears streaming down my face
as I see you walk away

knowing that today
might be the last day

I ever see your happy smile
but in my heart I know that I will see you again

except right now
I feel like my life is going to end

I will put on a happy face
so that you cannot see my sadness

because hiding sadness is what I do best
but in my heart I know I will see you again

as we hug our last hug
I hold back all my tears and try to smile

and you can see me struggle and say it is ok to cry
but you do not know a part of me just died

now you turn your back and walk away
and as a single tear rolls down my face

you turn back to say I love you
I cry the hardest I ever have

as I see you walk away
but in my heart I know I will see you again someday

Monday, September 6, 2010

To all those souls searching for the REAL GOD in the barbaric crowd... ;-)

These days, I am getting more annoyed by the peculiar stupidty of the so called "devotees"..... My common sense says...people go to temples for 1.peace 2. Business deals with the deity...eg: I should pass in the forth coming exam ,I should marry the one I love...my biriyani should turn out well.... then I'll do something for u kinds.. 3. Jus the satisfaction of doing it 4. Its more of a habit, irrespective of the objective, I have to go to the temple today because its x day, y day ........................Now, what's so intriguing is... based on my observation of a number of devotees...none of the above stated objectives seems to be fulfilled .... All that I get to see is....women in herds going around gossiping about some x's son's marriage...y's daughter's pregnancy...etc.,...or women flaunting around their recently bought silk sarees or gold ornaments,....all the more worse if it turns out to be a auspicious day..for eg: Vinayagar chathurthi.... you hardly get a foots' space there to stand peacefully and look at the deity.... You only get to see people behaving in the most uncivilized manner in the name of worshipping god....similiar to the one you would witness near a road side water tank, or a ration shop or worse a fish market.....I even got to hear some very unparlimentary words being uttered by a woman who was so decently clad in a silk saree with all that dramatic vibudhee,turmeric smeared on her forehead .., Cant people sit down and think for a while before they indulge in all this ??? Cant they even figure out what they want...whats the objective behind their actions ??? I am really not sure....why wouldn't they visit a perumal or a shiva temple on vinayagar chathurthi... and still pray ? If all of us agree with "god is one" idealogy....then what's lost by praying shiva or anyone else ?? instead why go to a vinayagar kovil and return home with a not so good feeling....you get stamped...hit....pushed...cursed...and still don't get to look at the deity for 3 peaceful seconds...If all that gives a good feeling to you....then please go ahead and get ready for the assault....if not..then pls head to your pooja room, sit there for a while..pray and get back to business...I am sure the pillayar at your home would talk to the one in the temple on your behalf and get your things done! ;-)